बोर्ड सदस्य

सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि राइट सेन्टर

स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षाका लागि राइट सेन्टर

बिरामी र सामुदायिक सहभागिताको लागि राइट सेन्टर